"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10

ЗА НАС

Научно-изследователски институт по строителни материали е основан като самостоятелна научно-стопанска организация на 01.01.1963 год. Основните му научни звена (секции) са обособени за разработване на съответните задачи по отделните подотрасли на строителната индустрия, а чрез взаимната обвързаност между тях, се дава възможност за решаване и на проблеми на промишлеността за строителни материали. През 1994г. се извършва преобразуване по Търговския закон в еднолично дружество с ограничена отговорност „Научно-изследователски институт по строителни материали (НИИСМ)“ ЕООД, с принципал МРРБ. От 2002 година „НИИСМ” ЕООД, въз основа на Разрешение № РОССП 04/12.11.2002г. на МРРБ, започва да развива дейност като лице за оценяване съответствието на строителни продукти и системи за производствен контрол и лице за изпитване на строителни продукти, съгласно „Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти” (НСИСОССП) и Разрешение № РОССП 05/12.11.2002г. МРРБ – да издава българско техническо одобрение.

От 2007г. „НИИСМ” ЕООД има нови разрешения за оценяване съответствието на строителни продукти съгласно НСИСОССП - 2006г. и Директива 89/106/ЕEC на Съвета на Европа съответно:

 • CPD 05 - NB 1950/17.09.2007г. - за оценяване на съответствието на строителни продукти с идентификационен номер № NB 1950 от регистъра на Европейската комисия ;

 • РОССП - 03/17.09.2007г. за оценяване на съответствието на строителни продукти по част 3 от НСИСОССП;

 • РОССП - 02/26.05.2008г. за издаване на БТО. „НИИСМ“ ЕООД има право да издава БТО за произвеждани в България продукти, за които няма стандарти БДС и БДС EN .

„НИИСМ“ ЕООД е нотифицирано пред Европейската комисия по реда на Регламент (ЕС) № 305/2011 на Европейския парламент и на Европейския съвет за определяне на хармонизираните условия за предлагането на пазара на строителните продукти, с идентификационен № NB 1950 от регистъра на Европейската комисия.

 • CPR 01 - NB 1950/30.04.2014г. - за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели на строителни продукти. Завереният от МРРБ списък на продуктите от обхвата на разрешението се актуализира и разширява ежегодно.

От 2016г. „НИИСМ” ЕООД има разрешения за оценяване на строителни продукти и за издаване на БТО, съгласно Наредба № РД-02-20-1 от 2015г. за условията и реда за влагане на строителните продукти в строежите на Република България ( НУРВСПСРБ) - обн. ДВ. бр. 14 от 2015г. :

 • РОССП - 03/15.09.2016г. за оценяване на съответствието на строителни продукти с националните изисквания - да извършва оценяване на строителните продукти, посочени в заверения списък, като лице за оценяване на съответствието с националните изисквания съгласно чл.16, ал.1, т.3 от НУРВСПСРБ (продукти, произвеждани по БДС и нехармонизирани EN);

 • БТО – 02/15.09.2016г. за издаване на БТО. „НИИСМ“ ЕООД има право да издава БТО за произвеждани в България продукти (от продуктовите области, посочени в разрешението), за които няма стандарти БДС и БДС EN.

Изпитвателната лаборатория за строителни материали към „НИИСМ“ ЕООД е акредитирана от ИА „Българска служба за акредитация“ (ИА БСА) съгласно БДС EN ISO/IEC 17025 от 1993г. Лабораторията притежава сертификат за акредитация № 47 ЛИ, издаден от ИА БСА, съгласно БДС ISO/IEC 17025:2006, който е валиден до 01.07.2018г.В „НИИСМ” ЕООД са разработени голям брой от Българските Държавни Стандарти (БДС) за техническите изисквания и методите за контрол и оценка на строителните продукти.Институтът е член на шест Технически комитета (ТК) към Българският институт за стандартизация (БИС) и на Асоциацията на лицата за оценяване на съответствието на строителните продукти (АЛОССП). Специалисти от института активно участват в превода и въвеждането на Европейските норми (EN) като БДС, в съответствие с изискванията на Регламент 305/2011 на ЕС, както и при разработването на национални приложения към EN. За управление на дейностите по сертификация на строителните продукти „НИИСМ” ЕООД е въвел система за управление на качеството (СУК) в съответствие с БДС EN ISO / IEC 17065:2012 .

Дружеството разполага с висококвалифицирани и с голям опит специалисти, способни да реализират неговите основни цели. Персоналът, зает с извършване на изпитване, сертификация и издаване на БТО за строителни продукти, отговаря на изискванията на Регламент 305/2011 и НУРВСПСРБ. Персоналът непрекъснато повишава квалификацията си чрез вътрешни и външно провеждани обучения под формата на курсове и семинари.

Цел на „НИИСМ” ЕООД е не само да запази, а и да разшири позициите си на пазара на услуги в областта на сертификация/оценяване на строителните материали, с оглед гарантирането пред всички заинтересовани страни, че предлаганите на пазара услуги удовлетворяват изискванията на клиентите и на надзорните органи.

Дейността на „НИИСМ” ЕООД обхваща:

 • Научно-изследователска дейност в областта на строителните материали/продукти;
 • Иновационни продукти;
 • Оценяване на строителните продукти и системи за производствен контрол;
 • Разработване на технически спецификации;
 • Изготвяне на технически одобрения/оценки;
 • Изпитване на строителни продукти и суровини за производството им;
 • Информационно обслужване.

„НИИСМ” ЕООД е сред водещите фирми с разрешение да извършват тази дейност, има дългогодишен опит и утвърдена репутация на обективен, безпристрастен и коректен партньор.

ДЕКЛАРАЦИЯ за политиката по качеството на НИИСМ - ЕООД
ДЕКЛАРАЦИЯ за безпристрастност на висшето ръководство на НИИСМ -ЕООД

- изтегли (PDF)
- изтегли (PDF)