"Научно-изследователски институт по строителни материали" ЕООД

RESEARCH INSTITUTE OF BUILDING MATERIALS

1528 София, ул. “Илия Бешков” 1
1528 Sofia , I. Beshkov Str. 1
тел.:02/973 27 87, 02/873 76 88, факс: 02/973 29 10

 

ПЕРСОНАЛ
Лице за извършване на сертификация
Ръководител направление:
н.с.инж. Стоян Николаев Петриков
Инженер,
“Технология на силикатите”
- научен сътрудник І ст.
- сертификат за системи по качество по БДС EN 45 001 и БДС EN ISO / IEC 17 025
- курс ТЮФ Рейланд България за одитор на системи за производствен контрол и системи по качество, сертификати №№ ТУ-МРРБ-03-0013, ТУ-МРРБ-03-0022, TAR - ZERT № 17803,TAR - ZERT № 17158
   
инж.Радка Милкова Лалова
Строителен инженер,
“Транспортно строителство”
- курс по строителната директива;
- курс “Приложение на НСИОССП – св.№ ІV-9;
- Удостоверение за прилагане на НСИОССП №216/09.04.04
- курс ТЮФ Рейланд България за одитор на системи за производствен контрол и системи по качество, сертификати №17155/20.02.03;ТУ-МРРБ-03-0012;17801/03.04.03; ТУ-МРРБ-03-0024
- Удостоверение № SUK PR VO 037/01.03.2007 от ССКБ по БДС EN ISO 9001 и БДС EN ISO 900119011